สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Mobirise

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และมุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากร สร้างสรรค์ ตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น จึงจัดตั้งหน่วยงานสำนักพิมพ์ ในสังกัดศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อรองรับการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีการแต่ง แปล เรียบเรียงตำรา หนังสือและผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
2. จัดพิมพ์ตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ
3. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. ประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการ
5. สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ