รายการหนังสือด้านการพยาบาล

สำนักพิมพ์ > รายการหนังสือด้านการพยาบาล

การพยาบาลผู้ป่วย ที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Mobirise

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Mobirise


การพยาบาลผู้ใหญ่ ADULT NURSING

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Mobirise

คู่มือการเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาล และวางแผนการพยาบาล
NURSING DIAGNOSIS AND NURSING CARE PLAN HANDBOOK

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Mobirise

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ