ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

สันทัด เหมจันทึก
Santad Hemjantuk 

งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

นฤดล ดามพ์สุกรี
Narudol Darmsugree 

พรสิงห์ นิลผาย
Pornsing Ninpal 

งานผลิตสื่อประสม

สันทัด เหมจันทึก
Santad Hemjantuk 

วัยวุฒิ นาคสำราญ
Whaiyavut Naksumral 

งานผลิตสื่อกราฟิก

ขจรศักดิ์ ทองรอด
Khajohnsak Thongrod 

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ