ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

The Center for Educational Innovation and Technology

ข่าวสาร

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ได้ปรับรูปแบบการขอใช้บริการผ่านระบบ e-Services
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถใช้บริการผ่านออนไลน์ได้ที่ https://ceit.sut.ac.th/eservice
"ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา"

Mobirise

SUT PRIDE : ความภาคภูมิใจใน มทส.

INNOVATION & SUSTAINABLE UNIVERSITY :
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน

Mobirise

PROFESSIONALISM

มีความเป็นมืออาชีพ
รับผิดชอบ เต็มที่กับงาน มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย

Mobirise

RELATIONSHIP

สร้างสัมธภาพ
เปี่ยมมิตรไมตรี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Mobirise

INTEGRITY

ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย

Mobirise

DELIGHT

มีความสุขในการทำงาน
ทำงานท่ามกลางกลางบรรยากาศที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

Mobirise

ENTREPRENEURSHIP

มองโอกาสและลงมือทำ
เป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วม ในความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

The Center for Educational Innovation and Technology

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ