รัฐสีมาคุณากร

อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

The Center for Educational Innovation and Technology

ข่าวสาร

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ได้ปรับรูปแบบการขอใช้บริการผ่านระบบ e-Services
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถใช้บริการผ่านออนไลน์ได้ที่ https://ceit.sut.ac.th/eservice
"ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา"

Mobirise

SUT PRIDE : ความภาคภูมิใจใน มทส.

INNOVATION & SUSTAINABLE UNIVERSITY :
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน

Mobirise

PROFESSIONALISM

มีความเป็นมืออาชีพ
รับผิดชอบ เต็มที่กับงาน มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย

Mobirise

RELATIONSHIP

สร้างสัมพันธภาพ
เปี่ยมมิตรไมตรี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Mobirise

INTEGRITY

ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย

Mobirise

DELIGHT

มีความสุขในการทำงาน
ทำงานท่ามกลางบรรยากาศที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

Mobirise

ENTREPRENEURSHIP

มองโอกาสและลงมือทำ
เป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วม ในความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

The Center for Educational Innovation and Technology

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ