ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ปณิธาน

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จะดำรงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพสื่อการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษา และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบโดยยึดหลักรวมบริการประสานภารกิจ
วิสัยทัศน์

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภารกิจ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลัก 6 ประการ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
4. ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาสำหรับ การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
5. ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
6. ดำเนินงานสำนักพิมพ์

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ