ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

วันชัย น้อยมะโน
Wanchai Noimano 

งานผลิตวีดิทัศน์

วันชัย น้อยมะโน
Wanchai Noimano 

อุบล ชูรัตน์
Ubon Choorat 

ณัฐวุฒิ วรรณทอง
Nutthavoot Wannathong 

ปฐวี มีสวัสดิ์
Patawee Mesawad 

ชัยกมล พรหมจิต
Chaikamon Promjit 

จิรายุ ศรีชัยรมย์รัตน์
Jirayu Srichairomrat 

อำนาจ ประพิณ
Amnard Praphin 

เจษฎากร ดุมภ์ใหม่
Jetsadakorn Dummai 

งานผลิตด้านเสียง 

วุฒิ สื่อกลาง
Vute Sueklang 

งานศิลปกรรม

ธีระพล ขจัดมลทิน
Teerapol Kajudmontin 

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ