ค่านิยม

Mobirise

สร้างสรรค์

ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งแสวงหาความรู้วิธีการและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงาน

Mobirise

ประสิทธิภาพ

ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการทำงาน โดยคำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า รวมเร็ว ตรงเวลา และมีคุณภาพ

Mobirise

มุ่งมั่น พัฒนา

ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ รวมถึงความมีระเบียบวินัยในการทำงานและการพัฒนางานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

Mobirise

ทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา มีน้ำใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ