ความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การบริการ โดยดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา ภารกิจในด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการปรับปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจเพื่อให้ ครอบคลุมการประเมินการให้บริการในภารกิจทุกด้าน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการด้านต่างๆ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น (https://ceit.sut.ac.th/questionnaire/qn/)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านผลงานและชิ้นงานของการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และ 4) ด้านความตรงต่อเวลาในการให้บริการ จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 241 คน ผู้รับบริการมีความพึงพออยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้านและระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการ ให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

ด้านผลงานและชิ้นงานของการใช้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่บริการ

ด้านความตรงต่อเวลาในการให้บริการ

ข้อมูลถึง 30 กันยายน 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การบริการ โดยดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา ภารกิจในด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจเพื่อให้ ครอบคลุมการประเมินการให้บริการในภารกิจทุกด้าน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการด้านต่างๆ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านผลงานและชิ้นงานของการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และ 4) ด้านความตรงต่อเวลาในการให้บริการ จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 263 คน ผู้รับบริการมีความพึงพออยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้านและระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการ ให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

ด้านผลงานและชิ้นงานของการใช้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่บริการ

ด้านความตรงต่อเวลาในการให้บริการ

ข้อมูลถึง 30 กันยายน 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การบริการ โดยดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาภารกิจในด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านผลงานและชิ้นงานของการให้บริการ และ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 199 คน ผู้รับบริการมีความพึงพออยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้านและระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

ด้านผลงานและชิ้นงานของการใช้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่บริการ

ข้อมูลถึง 30 กันยายน 2563

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ