รัฐสีมาคุณากร

อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

The Center for Educational Innovation and Technology

ข่าวสาร

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware (ประเภทหลักสูตรอบรม) บนระบบ SUT X-Lane
#1 ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware สำหรับผู้สนใจ ขอเชิญผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware (ประเภทหลักสูตรอบรม) เข้ารับฟังแนวทางการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware (ประเภทหลักสูตรอบรม ) บนระบบ SUT X-Lane เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงทะเบียนเข้าร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware โดย อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.- 12.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนา: https://bit.ly/3I5tl7Y
รับฟังแนวทางการพัฒนาผ่าน Zoom Meeting ID: 222 999 2566
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/2229992566
=====================
#2 ลงทะเบียนเข้าร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware
ขอเชิญอาจารย์ อาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเคยได้รับการแต่งตั้งให้สอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware (ประเภทหลักสูตรอบรม) บนระบบ SUT X-Lane โดยผู้พัฒนาจะได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ (ค่าตอบแทน) หลักสูตรอบรมร้อยละ 35-50 จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่เว็บไซต์: https://ceit.sut.ac.th/ecourseware/
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรเทพ เทพวิชิต (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา) โทร. 5759

Mobirise

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ได้ปรับรูปแบบการขอใช้บริการผ่านระบบ e-Services
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถใช้บริการผ่านออนไลน์ได้ที่ https://ceit.sut.ac.th/eservice
"ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา"

Mobirise

SUT PRIDE : ความภาคภูมิใจใน มทส.

INNOVATION & SUSTAINABLE UNIVERSITY :
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน

Mobirise

PROFESSIONALISM

มีความเป็นมืออาชีพ
รับผิดชอบ เต็มที่กับงาน มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย

Mobirise

RELATIONSHIP

สร้างสัมพันธภาพ
เปี่ยมมิตรไมตรี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Mobirise

INTEGRITY

ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย

Mobirise

DELIGHT

มีความสุขในการทำงาน
ทำงานท่ามกลางบรรยากาศที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

Mobirise

ENTREPRENEURSHIP

มองโอกาสและลงมือทำ
เป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วม ในความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

The Center for Educational Innovation and Technology

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ