ความเป็นมา

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดตั้งโดยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของโครงการการศึกษาไร้พรมแดน ที่มีภารกิจด้านการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิตและประเมินชุดสื่อประสม สําหรับการศึกษาไร้พรมแดนในสาขาวิชาต่าง ๆ โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาที่มีภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2551 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสํานักพิมพ์และอื่น ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักการบริหาร จัดการแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ"

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดองค์กรรองรับการดำเนินงานตามภารกิจในด้านการวางแผนออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา การผลิตสื่อโสตทัศน์ การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อการวิจัยเพื่อพัฒ

นาสื่อให้มีคุณภาพ การพัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานความรู้ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเรียนการสอน การให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและการให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ

จากการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อการเรียนที่มีคุณภาพและทบทวนบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยใช้บริการเรียนผ่านระบบเครือข่ายขอมหาวิทยาลัยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ขั้นสูงเทียบเท่าสถานประกอบกานอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสาร
สนเทศเพื่อแบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอน ส่งผลให้คณาจารย์มีสื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานใช้ประกอบการสอนและมีเวลาในการวิจัยเพิ่มขึ้นจึงถือได้ว่าการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งยังสะท้อนภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมด้านการผลิตสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีฐานความ
รู้ที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโดยไม่มีข้อจำกัดและสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ