โครงสร้างองค์กร ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย 7 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
4. ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
6. สํานักพิมพ์
7. ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

1

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ งานบุคคล งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน งานการเงินและพัสดุ งานประชาสัมพันธ์และงานจัดพิมพ์เอกสาร ตํารา เอกสารประกอบการสอนและสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ตลอดจนการประสานงานด้านบริการและการประชุมต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่

1. งานธุรการ
2. งานการเงินและพัสดุ
3. งานแผนงานและงบประมาณ
4. งานประสานงานและบริการ

2

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผน ออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา ประสานงานควบคุม กํากับดูแลการผลิตเสื่อแต่ละประเภท ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อที่ผลิตขึ้น ศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ จัดฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา เผยแพร่ ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา รวบรวมจัดทําระบบฐานข้อมูลสื่อการศึกษา พัฒนาระบบและบริหาร จัดการฐานความรู้ อันได้แก่ การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเรียนการสอนและให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย รวมทั้งดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่

1. งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา 
2. งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา
3. งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา
4. งานจัดการฐานความรู้

3

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการ งานฝึกอบรม และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น ผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อประสม ผลิตภาพเคลื่อนไหว ผลิตงานกราฟิกต่างๆ เพื่อประกอบรายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาการสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่

1. งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
2. งานผลิตสื่อประสม 
3. งานผลิตสื่อกราฟิก

4

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิตสื่อโสตทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการวิชาการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ผลิตรายการด้านเสียง รวมทั้งการถ่ายภาพนิ่งประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ ถ่ายภาพเพื่อการเรียนการสอน ถ่ายภาพบริการทางวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่

1. งานผลิตวีดิทัศน์
2. งานผลิตด้านเสียง
3. งานศิลปกรรม

5

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ ดําเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับนักศึกษา จัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค ควบคุม และใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ จัดหาพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพควบคุมดูแลระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อ ระบบบันทึกการสอนในห้องเรียน ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการเรียนการสอนด้านเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งผลิตสื่ออีเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน (Integrated Electronic media) และให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่ 

1. งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ
2. งานเทคนิคและบํารุงรักษา
3. งานสถานีวิทยุโทรทัศน์
4. งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน 

6

สํานักพิมพ์

มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง แปล เรียบเรียงตํารา เอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์การศึกษาที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม แบ่งเป็น 2 งาน ได้แก่

1. งานวิชาการ
2. งานการตลาด

7

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องมีอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อเฉพาะทาง แบ่งเป็น 2 งาน ได้แก่

1. งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
2. งานผลิตสื่อเฉพาะทาง

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ