ข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

AUN-QA 7 Support Staff Quality

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service [1]

คลิกดูไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์

AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research [1, 5, 6]

คลิกดูไฟล์ 
ดาวน์โหลดไฟล์ 

 - ตารางที่ AUN-QA 9.4-1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) (e-Learning) จำแนกตามสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ 

  - ตารางที่ AUN-QA 9.4-2 ร้อยละของรายวิชาที่ทำ e-Courseware จำแนกตามสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

- ตารางที่ AUN-QA 9.4-3 ร้อยละของรายวิชาที่ทำ e-Classroom จำแนกตามสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ 

- ข้อมูลการจัดการอบรมออนไลน์ COVID

คลิกดูไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์

AUN-QA 11 Output

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement [3]

คลิกดูไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์

- ตารางที่ AUN-QA 11.5-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2563
- ตารางที่ AUN-QA 11.5-2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2563
- ตารางที่ C.11-1 : ความพึงพอใจคุณภาพบริการในเรื่องห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในภาพรวม ปีการศึกษา 2563
- ตารางที่ C.11-2 : ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ หรือปัญหาที่ต้องการให้มีการปรับปรุง ปีการศึกษา 2563

-


-

-


-

- ตารางที่ AUN-QA 11.5-2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2563

คลิกดูไฟล์ (ฉบับเต็ม)
คลิกดูไฟล์ (ฉบับสรุป) 
ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ